top of page

מדיניות האתר

אתר האינטרנט www.fun-love-do.com

להלן: "האתר" הינו אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונת של שטיחים

משווק- עוסק מורשה יעל פרידלנדר- פאן לאב דו

צור קשר

 1. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פאן לאב דו באמצעות דואר אלקטרוני funlovedo2.@gmail.com או באמצעות דואר אלקטרוני yael9014@013.net

 2. באמצעות הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הטלפון במספר 052-6233377

שעות פעילות - בימים א'-ה' בין השעות  09:00-  16:00

 

תנאי וכללי השימוש באתר

תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחס ים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.

 

תנאי השימוש אלו מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר , לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב  והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין פאן לאב דו לבין הגולש, הצופה ו/או המשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין - להלן: "המשתמש" או "הלקוח .

כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש.

 

כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר .

 

פאן לאב דו  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת. אנא הקפד לקרוא בעיון את התנאי השימוש ולהתעדכן בהם .

 

שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות וה-"עוגיות" "COOKIES " של האתר.

השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות  והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הינם נמסרים מרצונו החופשי.

 

האתר מוצע לציבור כמו שהוא - על אף שפאן לאב דו פועלת כדי להבטיח ש התוכן המוצג באתר יהיה שלם ומדויק, יתכן כי יופיעו בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. פאן לאב דו אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.

פאן לאב דוו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס להלן: "נזק כלשהו" שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש זה - תהא עילת התביעה אשר תהא.

 

מבלי לגרוע מכלליות  זו , פאן לאב דו אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/א ו יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ו יגרום נזק וכיוצ"ב.

 

בכל מקרה, לא תהיה פאן לאב דו אחראית ופאן לאב דו לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

פאן לאב דו אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן .

פאן לאב דו רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או במותג ו/או באתר.

 

תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של פאן לאב דו , אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעת ה הבלעדי.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים

המחירים כוללים מע״מ המשלוח באזור המרכז – ללא תוספת.

פאן לאב דו רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ה הזמנה.

פאן לאב דו רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

פאן לאב דו ורשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

פאן לאב דו שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי תמונות המוצרים המוצעים למכירה באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין המוצרים, תכונותיהם או מפרטיהם - כפי שנראים בתמונה באתר לבין המוצרים בפועל.

מדיניות פרטיות

המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.

בעת ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש כי  יקבל הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי פאן לאב דוו/או על ידי צדדים שלישיים, למשל חברת השליחויות, הכרוכים במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי ללקוח, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או SMS ,והינן בקשר עם שרשרת הפעולות הנדרשות החל מהליך ההזמנה ועד למסירת המוצרים שנרכשו בפועל ללקוח, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת להשלמת הזמנה, שילוח המוצרים ומסירתם ללקוח – לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או "דבר פרסומת" בכל דרך שהיא המשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

רכישת מוצרים ומדיניות החזרות

רכישת מוצרים באתר מביעה הסכמת המשתמש לקבל מסמכים ממוחשבים מפאן לאב דו לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.

אמצעי התשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או פייאפל כמו כן הלקוח יבול לבקש לבצע חיוב אשראי טלפוני בשיחת טלפון אישית.

פאן לאב דו מאפשרת את שרות לשטיח לניסיון, זאת ללא כל חיוב בגין המוצר – עד לקבלתו אצל הלקוח – ורק לאחר שזה ראה בדק ואישר רצון לרכישה וחיוב – יחוייב ע"י פאן לאב דו

 1. הלקוח יכול להזמין שטיח בהזמנה טלפונית או באמצעות האתר מבלי לשלם.

 2. פאן לאב דו תיקח פרטי אשראי לביטחון בלבד מבלי לחייב את הלקוח.

 3. שליח מטעם פאן לאב דו יספק ללקוח את השטיח ל 24 שעות בהן הלקוח יוכל לבחון האם השטיח מתאים מתאים לו.

 4. לאחר 24 שעות יוכל להחליט האם לרכוש את השטיח ולהודיע על כך טלפונית ל פאן לאב דו אשר תבצע מולו את תהליך החיוב באמצעי התשלום שיבחר : פייפאל / אשראי טלפוני / או אפליקציות תשלום כמו ביט

 5. או לחילופין יוכל לבקש להחזירו – שליח מטעם פאן לאב דו יאסוף את השטיח ולא יתבצע שום חיוב.

לקוח שהשתמש בשרות זה מחוייב לעדכו בהחלטתו את פאן לאב דו לאחר 24 שעות מקבלת השטיח.

לקוח שלא עדכן: פאן לאב דו תנסה לאתרו באמצעות שיחות טלפון / הודעות וואצאפ.

אם כעבור 96 שעות מקבלת השטיח לא הצליחה פאן לאב דו לאתרו, הלקוח לא ענה לשיחות טלפון והודעות וואצאפ, ולא שיתף  פעולה בהחזרת השטיח, פאן לאב דו שומרת לעצמה את הזכות לחייבו באמצעי התשלום שהשאיר לביטחון.

 

רכישה רגילה באתר – ללא שימוש בשרות שטיח לניסיון

פאן לאב דו אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך

מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. פאן לאב דו שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך . אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, תודיע פאן לאב דוו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים. במקרה של בעיית תקשורת ו/או שידור שאינה מאפשרת העברה תקינה של פרטי כרטיס אשראי, בכפוף להוראות תנאי השימוש, הזמנת הלקוח תשמר עבורו במערכת במשך 24 שעות ממועד הסירוב. כמחווה שירותית, דוא"ל ישלח ללקוח כדי לאפשר לו להשלים את העסקה נשוא הסירוב על פי תנאי השימוש.

פעולת הרכישה תאושר על ידי פאן לאב דו בכפוף להימצאות המוצר שהוזמן במלאי.

מובהר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כזמין לרכישה ו/או הלקוח חויב בגינו - בפועל הוא לא ימצא במלאי או שלא ניתן לספק אותו - במצבים אלו לא תאושר או תבוטל, לפי העניין, הזמנת המוצר, תישלח ללקוח הודעה בדבר כך והלקוח לא יחויב בגין מוצר שחסר כאמור ואם חויב בגינו – יושב לו הסכום ששולם כאמור.

עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק

ביטול רכישה

ביטול רכישה  יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על-פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד פאן לאב דו "אי התאמה- קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה - יעמידו לרשות פאן לאב דו במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך לחברה.

פאן לאב דו שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל, באופן מלא או חלקי, עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר, באופן מלא או חלקי, הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

 • אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים .בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו

 • אם קיים חשש, מצד פאן לאב דו שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשה ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 • אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.

 • אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה אך טרם המשלוח ללקוח אם בוטלה ההזמנה כאמור, פאן לאב דו לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 • במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו.

 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות פאן לאב דו לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית פאן לאב דו לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

 

בוטלה העסקה כאמור, פאן לאב דו לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. בכל מקרה של תקלה בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר/ים בזמן או בכלל.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

מובהר כי כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו - לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיו בקוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי פאן לאב דו לפי העניין, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או ל- באופן בלעדי.

 

אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו /או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים )לפי העניין ( ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של פאן לאב דו)

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של פאן לאב דו מראש ובכתב.

 

אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של פאן לאב דו מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של פאן לאבדו, מכל סוג שהוא.

 

אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של פאן לאב דו מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה אם תינתן.

 כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג,Robots Crawlers  וכיוצ"ב ו/ או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .

 

התחייבות המשתמש עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן

 • המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של פאן לאב דוו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר.

 •  המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;

 • המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/ או כל זכות קניינית אחרת .המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע.

 • המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את פאן לאב דו מכל אחריות בעניין זה

 • המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף , שינוי או מחיקת מידע.

 • המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את פאן לאב דו בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר  .

 

פאן לאב דו אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים " ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר .

 

הדין ומקום השיפוט

תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב  .

היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

bottom of page